Hovedgård Skoleorkester

Love for Hovedgård Skoleorkesterforening

Love for Hovedgård Skoleorkesterforening


$1
Hovedgård skoleorkesterforening har til formål at drive Hovedgård Skoleorkester

$2
Foreningens arbejde består i at drive orkestret, og skabe økonomisk baggrund for orkestrets hele virke.

$3
Orkestrets virke sker i nøje samarbejde med skolen. Orkestrets arrangementer må ikke – mere end højst nødvendigt – gribe forstyrrende ind i skolens arbejde.

$4
Orkesterforeningens medlemmer er aktive medlemmer af orkestret, og medlemmer på orlov. Medlemmer optages i orkestret efter en godkendt optagelsesprøve jf. $9.

$5
Generalforsamling afholdes én gang årligt i slutningen af januar / starten af februar, dog senest 15/2 i et regnskabsår og indkaldes med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse indeholdende tid og sted samt dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Ethvert medlem har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen. Forslag må indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen for at komme til behandling.


For vedtagelse af et forslag kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Stemmeret har forældre til foreningens medlemmer, samt medlemmerne selv, hvis de er myndige.
Til forældre hører værger og samlevere. Der kan afgives én stemme pr. orkestermedlem.

Generalforsamlingen fastsætter kontingent for foreningens medlemmer.

Valgbare til bestyrelsen er forældre til foreningens medlemmer jf. $6.

$6
Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

  • 7 repræsentanter valgt blandt forældre til foreningens medlemmer. Der vælges 3 i ulige år og 4 i lige år for en to-årig valgperiode. Når et bestyrelsesmedlems barn forlader skoleorkestret, kan medlemmet vælges for yderligere én valgperiode. De 7 repræsentanter konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Herudover vælges 2 suppleanter hvert år. En suppleant, som erstatter et bestyrelsesmedlem, sidder i samme periode som denne.

  • Mindst 3 og højst 5 orkestermedlemmer jf. $7 (ungebestyrelsen)

  • Orkesterlederen (fast medlem af bestyrelsen)

Bestyrelsen skal kunne lægge opgaver ud til eksterne folk, hvis man ikke kan finde nogen i bestyrelsen, der kan/vil stå for eksempelvis regnskabet.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer + 1 suppleant. Valget som revisor gælder for 2 år, valget som suppleant for 1 år.

$7
Orkestermedlemmer vælger blandt deres egen kreds 3-5 medlemmer til ungebestyrelsen. Valget gælder for 1 år. Valget sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling. Ligeledes vælges et repetoireudvalg bestående af 2 orkestermedlemmer og orkesterlederen, som er formand.

$8
Under øvelser og offentlig optræden samt i alle andre sager ang. Musikanliggender er orkesterlederen den øverste myndighed. Et orkestermedlem, der ved sin opførsel skader orkestret, kan af bestyrelsen ekskluderes.

$9
Optagelsesprøve afholdes normalt én gang om året. Afgørelse om optagelse træffes af orkesterlederen og en repræsentant fra bestyrelsen. Eksaminationen foretages af en uvildig musikkyndig person. Et orkestermedlem kan blive i orkestret indtil udgangen af det kalenderår, hvori vedkommende fylder 25 år. Et orkestermedlem skal give varsel på mindst 3 måneder inden udtræden. Ved ophold på efterskole og lignende får et medlem automatisk orlov. Som udgangspunkt beholder medlemmer på orlov både uniform og instrument og kan deltage i orkestrets arrangementer og ture.

$10
Uniformer og instrumenter skal behandles med omhu. Skader, som sker ved skødesløs behandling, må erstattes af medlemmet selv. Ved aflevering eller ombytning af uniformsgenstande skal disse afleveres nyrensede.

$11
For at foreningen kan opløses kræves at forslaget om opløsning vedtages med 2/3 flertal på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 ugers mellemrum. Opløses orkesterforeningen skal dets kassebeholdning og øvrige ejendele overdrages til kommunen til opbevaring til evt. start af nyt orkester ved Hovedgård Skole.

$12
Forslag om ændring af nærværende love må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den i $5 nævnte generalforsamling og kræver flertal af de fremmødte medlemmer for at blive vedtaget.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 20 aktive medlemmer kræver dette, eller når bestyrelsen finder det fornødent. Der indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

$13
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Således vedtaget på en konstituerende generalforsamling d. 26 oktober 1971 og ændret på:
• ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 1976
• generalforsamling d. 28. oktober 1980 ($8)
• generalforsamling d. 31. oktober 1995
• generalforsamling d. 28. oktober 1997
• generalforsamling d. 27. oktober 1998
• generalforsamling d. 31. oktober 2000
• generalforsamling d. 28. oktober 2003
• generalforsamling d. 25. oktober 2011
• generalforsamling d. 22. januar 2019
• generalforsamling d. 10. januar 2023